Khanqah Majlis

Dil Banane Ki Fikr Kare

[ Khanqah Darul Ehsan, Bangalore, 20/Nov/2016 ]


Tahajjud Dua

[ Khanqah Darul Ehsan, Bangalore, 16-Oct-2016 ]


Seena Ajaibaat ka Khazeena

[ Khanqah Darul Ehsan, Bangalore ]


Hedayaat-e-Khanqah Part-1

[ Khanqah Darul Ehsan, Bangalore ]


 

Jhooti Peshani

[ Khanqah Darul Ehsan, Bangalore, 16-Oct-2016 ]


Ulama Majlis

[ Khanqah Darul Ehsan, Bangalore, 24-Apr-2016 ]


Islahi Majlis

[ Khanqah Darul Ehsan, Bangalore, 23-Aug-2016 ]


Deen-e-Kamil

[ Khanqah Darul Ehsan, Bangalore ]


 

After Esha Majlis

[ Khanqah Darul Ehsan, Bangalore, 15-Oct-2016 ]


Adam ke Be'toun Gunah se Baccho

[ Khanqah Darul Ehsan, Bangalore, 24-Nov-2016 ]


Hedayaat-e-Khanqah Part-2

[ Khanqah Darul Ehsan, Bangalore ]


Aulaad ki Tarbeyat

[ Khanqah Darul Ehsan, Bangalore ]